Säännöt

Suvilahti-Seura / Sunnanvik-Föreningen ry SÄÄNNÖT

www.suvilahtiseura.fi

Y-tunnus 2427413-7

1 §

Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suvilahti-Seura, Sunnanvik-Föreningen ry ja sen toimialueena on Suvilahti lähiympäristöineen ja kotipaikkana Vaasan kaupunki.

2 §

Tarkoitus ja toiminta

Seuran tarkoituksena on toiminta-alueellaan

– valvoa kunnallistekniikkaa ja tehdä sitä koskevia ehdotuksia

– toimia ympäristön viihtyvyyden lisäämiseksi

– toimeenpanna kulttuuri-, urheilu- ja harrastustoimintaa ja vaikuttaa näitä varten tarvittavien tilojen aikaansaamiseen

– vaikuttaa koulu-, sosiaali- ja muihin yhteiskuntapoliittisiin kysymyksiin

Seura on toiminnassaan puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3 §

Jäsenistö

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tarkoitusperät ja säännöt hyväksyvä sen toiminta-alueella sijaitseva asunto-osakeyhtiö, asunto-osuuskunta, vuokra- tai pientalon omistava yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jonka seuran johtokunta jäseneksi hyväksyy.

Jäseneksi aikovan on anottava seuran jäsenyyttä johtokunnalta.

Jäsen on velvollinen suorittamaan vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka johtokunta hyväksyy ja joka suorittaa vuosikokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta.

4 §

Kunniajäsen

Kunniajäseneksi voi seura johtokunnan esityksestä seuran kokouksessa kutsua henkilöitä, jotka ansiokkaasti ovat vaikuttaneet seuran toimintaan. Päätös kunniajäseneksi kutsumisesta tulee olla yksimielinen. Kunniajäsen on jäsenmaksuvelvollisuudesta vapaa.

5 §

Eroaminen

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Johtokunnalla on oikeus erottaa jäsen, joka toimii seuran tarkoitusperiä vastaan tai laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.

6 §

Kokoukset

Seuran vuosikokous on pidettävä toukokuun loppuun mennessä. Muita seuran kokouksia pidetään tarpeen vaatiessa johtokunnan harkinnan mukaan tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) jäsenistöstä sitä kirjallisesti ilmoitettua asiaa varten johtokunnalta vaatii.

Kokouskutsu on lähetettävä jäsenille kirjallisena viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokouspäivää.

Vuosikokoukseen valitsee varsinaisena jäsenenä oleva yhteisö yhden äänioikeutetun edustajan omistamansa kiinteistön kutakin alkavaa kymmentä (10) asuinhuoneistoa kohti.

Kokouksessa läsnä oleva jäsen on oikeutettu käyttämään korkeintaan yhden kolmasosan (1/3) kokouksessa käytetystä äänimäärästä.

7 §

Äänestykset

Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee avoimessa äänestyksessä se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, mutta suljetussa äänestyksessä ratkaisee arpa.

Äänestykset on suoritettava suljetuin lipuin, jos sitä koskeva kannatettu ehdotus tehdään.

8 §

Vuosikokouksessa käsiteltävät asiat

– Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan ja valtakirjojen tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa

– Todetaan kokouksen laillisuus

– Esitetään seuran vuosikertomus ja päätetään sen hyväksymisestä

– Esitetään seuran tilit ja toiminnantarkastajien lausunto, päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille

– Päätetään johtokunnan esittämän toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksymisestä ja päätetään jäsenmaksun suuruus

– Valitaan johtokunnan puheenjohtaja sekä muut jäsenet seuran johtokuntaan erovuoroisten tilalle

– Valitaan kaksi varsinaista ja kaksi varatoiminnantarkastajaa

– Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat tai seuran jäsenten tekemiä ehdotuksia.

9 §

Johtokunta

Seuran toimintaa johtaa vuosikokouksen valitsema johtokunta, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi valittua jäsentä sekä neljä (4) varajäsentä.

Johtokunnan jäsenistä ja varajäsenistä on puolet vuosittain erovuorossa. Ensimmäiset jäsenten erovuorot määrätään arvalla, sitten vuoron mukaan.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun viisi (5) jäsentä on saapuvilla.

Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä kutsuu muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan.

10 §

Johtokunnan tehtävät

Johtokunta voi asettaa sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia, pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta. Johtokunnan on myös kokoonnuttava, kun vähintään kolme (3) jäsentä sitä vaatii.

11 §

Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, kaksi aina yhdessä.

12 §

Talous

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä toiminnantarkastajille vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen johtokunnalle vähintään kolme (3) päivää ennen vuosikokousta.

13 §

Taloudellinen toiminta

Seuralla on oikeus tarkoituksensa toteuttamiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa ja järjestää myyjäisiä sekä asianomaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.

14 §

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta päättää seuran kokous ja tarvitaan päätöksen syntymiseksi kaksi kolmasosaa (2/3) annetuista äänistä.

Purkamista koskeva päätös on kuitenkin alistettava vähintään kuukauden kuluttua pidettävän uuden kokouksen hyväksyttäväksi samanlaisella enemmistöllä annetuista äänistä.

Seuran jäsenet voivat ehdottaa sääntöjen muuttamista tai seuran purkamista. Ehdotus on jätettävä kirjallisena johtokunnalle, joka esittää sen seuran kokoukselle. Muutosehdotuksesta tai seuran purkamisesta on mainittava kokouskutsussa.

15 §

Seuran varojen käyttö sen purkautuessa

Seuran purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi sen varat käytetään kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous niistä päättää.

16 §

Yhdistyslaki

Kaikessa, mistä näissä säännöissä ei ole mainintaa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Hyväksytty vuosikokouksessa 22.5.2012